โครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว

โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรต้นพันธุ์มะยงชิด

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินหลังทำนา

โครงการส่งเสริมการใช้และขยายสารชีวภัณฑ์

โครงการวิจัยการใช้สารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์จาวปลวก

โครงการวิจัยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

โครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนชาวเขาเผ่าลีซอ

โครงการชุมชนบูรณาการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการจำลองการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อศึกษาการย่อยสลายฟางข้าวด้วยมูลไส้เดือน

โครงการอนุรักษ์และเก็บรักษาพันธุ์พืช

สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง PSB

สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์ม่า

สาธิตการใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน

สาธิตการทำจุลินทรีย์จาวปลวก