ชุดวิชา ธุรกิจการป่าไม้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางป่าไม้ ไม้เศรษฐกิจ และสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ สามารถนำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจการป่าไม้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านสวนป่าเศรษฐกิจ การจัดการต้นไม้ในเมือง และการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินการด้านธุรกิจการป่าไม้เพื่อสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ จัดการต้นไม้ในเมือง เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งสามารถประกอบอาชีพด้านธุรกิจป่าไม้ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
  • การจัดการต้นไม้ในเมือง
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
  • ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจป่าไม้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,500 บาท