ชุดวิชา การผลิตพืชสมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

วัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ด้วยความพร้อมทางด้านต้นทุนการผลิต อันได้แก่ ภูมิประเทศ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย และเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรฐานพืชสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างเต็มประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้การได้มาซึ่งวัตถุดิบจากพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยนั้นจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ชุดวิชา “การผลิตพืชสมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” นี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถผลิตวัตถุดิบจากพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกที่ได้มาตราฐานไปจนถึงกระบวนการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรที่มีการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้เหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถผลิตพืชสมุนไพรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตได้
  2. ผู้เรียนสามารถผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรตามมาตรฐานการเกษตร
  • เทคนิคการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตพืชสมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,000 บาท