ชุดวิชา การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันมีการผลิตสุราแช่พื้นบ้านและไวน์เพื่อใช้รับประทานหรือจำหน่ายในชุมชน โดยกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวิธีการและขั้นตอนการผลิตนั้นได้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการทำหรือผลิตสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตามขั้นตอนการผลิตที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงอันตรายจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณภาพได้ นอกจากนั้นแล้วผู้ผลิตยังเสี่ยงต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย ดังนั้นชุดวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นการผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ในท้องถิ่นและส่งผลดีต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเมดได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ผู้เรียนสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับครัวเรือน
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด