ชุดวิชา การทำฟาร์มแมลงเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์

วัตถุประสงค์

สร้างผู้ประกอบการฟาร์มแมลงระดับกลาง-ใหญ่ ให้สามารถผลิตแมลงที่เป็นอาหารและอาหารสัตว์ รวมทั้งแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างแผนธุรกิจจากแมลงที่ผลิตได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. สามารถเพาะเลี้ยงแมลงอาหารและอาหารสัตว์ในโรงเรือนระดับกลาง-ใหญ่ได้
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำฟาร์มแมลงและแก้ไขปัญหาได้
 3. สามารถแปรรูปแมลงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แมลงเองได้
 4. สร้างแผนธุรกิจจากฟาร์มแมลงได้

รายวิชาในชุดวิชา

  • การผลิตแมลงเพื่อเป็นอาหาร
  • ปฏิบัติการการผลิตแมลงเพื่อเป็นอาหาร
  • การผลิตแมลงอาหารสัตว์
  • ปฏิบัติการการผลิตแมลงอาหารสัตว์
  • ผลิตภัณฑ์จากแมลง
  • ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากแมลง
  • ประสบการณ์วิชาชีพการผลิตแมลงเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์