ชุดวิชา บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยอาหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้ทั้งระบบ ตั้งแต่ก่อนการปลูก การปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวสูงและมีคุณภาพดีในสภาพการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวที่มีหลากหลายรูปแบบ ผู้เรียนในชุดวิชานี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการใช้ในการผลิตข้าวเพื่อยกระดับการผลิตข้าวไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ในระบบการผลิตข้าวไทยอย่างครบวงจร สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และบูรณาการความรู้ไปใช้ในการผลิตข้าวเพื่อประกอบอาชีพได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีและการจัดการก่อนปลูกข้าว
  • เทคโนโลยีและการจัดการการผลิตข้าว
  • เทคโนโลยีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการบูรณาการการผลิตข้าว

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท