ชุดวิชา มวยไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะ เทคนิคการถ่ายทอดศิลปะมวยไทยอย่างมีมาตรฐาน และสามารถการจัดการกีฬามวยไทยได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. อธิบายศาสตร์มวยไทยได้
  2. ถ่ายทอดศิลปะมวยไทยได้
  3. ออกแบบโปรแกรมการฝึกมวยไทยตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้
  4. วางแผนการจัดการกีฬามวยไทยเชิงธุรกิจได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ศาสตร์และศิลป์มวยไทย
  • ผู้ฝึกกีฬามวยไทย
  • การจัดการกีฬามวยไทย
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านมวยไทย