ชุดวิชา กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วัตถุประสงค์

ประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจที่ขึ้นกับการเกษตรและแปรรูปอาหาร การเกิดขึ้นของกลุ่มธุรกิจอาหารทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากมาย ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสามารถขึ้นทะเบียนอาหารได้อย่างมั่นใจ จึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดมาตรฐาน การจัดทำระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารตลอดโซ่อุปทาน และปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการรายย่อยที่เริ่มธุรกิจใหม่มักประสบปัญหาการขาดความรู้ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานที่ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อันเนื่องมาจากกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก จนอาจเป็นอุปสรรคให้ดำเนินธุรกิจได้ไม่ราบรื่น ดังนั้นการได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะ และสร้างแนวคิดด้านความปลอดภัยในอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างนักธุรกิจในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและมีความยั่งยืนและประเทศไทยจะมีฐานการผลิตที่เข้มแข็ง มีผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัย

  1. เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานอาหารต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ คือ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ต้องการ กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อม ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คือ ประกาศกระทรวง การขึ้นทะเบียนอาหาร การทำฉลากโภชนาการ กฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น และความรู้ปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ระบบติดตามย้อนกลับที่ควรทราบ เป็นต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปออกแบบระบบการควบคุมคุณภาพและสามารถวางแผนการจัดการองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. อธิบายความสำคัญของมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
  2. ระบุข้อมูลลงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อใช้ประกอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของสถานประกอบการผลิตอาหารได้
  3. ออกแบบระบบการควบคุมคุณภาพของสถานประกอบการผลิดอาหารได้
  4. วางแผนการจัดการองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการขนส่ง

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • กฎหมายและมาตรฐานสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
  • ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
  • กฎหมายและมาตรฐานสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและการจัดการโซ่อุปทาน