ชุดวิชา การบัญชี ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทบาทของการทำบัญชี และจัดให้มีการทำบัญชีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการจัดทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เกิดประโยชน์กับการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. สามารถอธิบายบทบาท ความสำคัญของการจัดทำบัญชีเพื่อกิจการได้
 2. สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ตัดสินใจเพื่อกิจการได้
 3. สามารถเลือกใช้ข้อมูลกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจได้
 4. สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

 • กฎหมายธุรกิจ
 • การภาษีอากรธุรกิจ
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น
 • หลักการบัญชีต้นทุน I
 • หลักการบัญชีต้นทุน II

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,500 บาท