ชุดวิชา ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันภาคเกษตรไทยต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่การระบบเกษตรตั้งแต่การเกษตรระดับต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการ การผลิต การตลาด และการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความจำเป็นเหล่านี้นำมาสู่ นโยบายของประเทศ ที่มุ้งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะ การพัฒนาเกษตรกรที่เน้นการบริหารจัดการ ยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ดังนั้น ชุดวิชาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองแนวคิดการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาคความรู้ ทักษะ และเสริมประสบการณ์ในกลุ่มทักษะการบริหารธุรกิจที่จำเป็น โดยการวางแผนการบริหารจัดการ การใช้ระบบการตลาดนำการผลิตการขายสินค้าเกษตรในรูปแบบทั่วไป และการทำตลาดดิจิตัล รวมถึงนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนจะมีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ได้แก่
สามารถวางแผน ออกแบบการสื่อสารการตลาดธุรกิจเกษตร และ สามารถเขียนโมเดลทางธุรกิจเกษตร วิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนในการทำ ธุรกิจเกษตร และ แผนบริหารการผลิต และการตลาดธุรกิจเกษตรออนไลน์ ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ละธุรกิจ และ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในยุคดิจิตอลของประเทศได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ตลาดสินค้าเกษตรดิจิทัล
  • การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
  • นวัตกรรมในการผลิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 34,000 บาท