ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งปลูกเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ประดับอาคารบ้านเรือน และปลูกเป็นการค้า ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์ จะทำให้ผู้เรียนสามารถจัดจำแนกสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย เข้าใจวิธีทางเขตกรรม การจัดการและการดูแลรักษา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การประเมินผลผลิต ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมาย และการควบคุมทางการค้าไม้ดอกไม้ประดับตามมาตรฐานและคุณภาพที่ดีได้ นอกจากนี้ ผู้เรียน จะได้รับความรู้และทักษะการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีไม้ดอกไม้ประดับเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถเลือกวิธีการปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  3. สามารถเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจการผลิตไม้ดอกไม้ประดับหรือผลิตภัณฑ์จากไม้ดอกไม้ประดับได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า
  • เทคโนโลยีการผลิตไม้ใบเพื่อการค้า
  • การสร้างมูลค่าเพิ่มไม้ดอกไม้ประดับ
  • ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท