ชุดวิชา การผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เชิงบูรณาการในการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การปฏิบัติกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทรัพยากรดินและน้ำ การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อให้การผลิตพืชเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาจขัดขวางการผลิตพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืช เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ตลอดจนวัชพืชที่เติบโตแข่งกับพืชปลูก การปฏิบัติกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทรัพยากรดินและน้ำ และการรับรองกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถผลิตพืชอาหาร พืชผัก ไม้ผลเขตร้อน ธัญพืช และพืชที่ใช้เมล็ดที่เป็นอาหารนิยม จัดการผลผลิตให้มีคุณภาพจนถึงผู้บริโภค และประเมินคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การผลิตผักสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
  • การผลิตไม้ผลเขตร้อนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
  • การผลิตธัญพืชและพืชที่ใช้เมล็ดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท