ชุดวิชา วิทยาการข้อมูลเชิงปฏิบัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองของข้อมูล องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก แต่ทว่าการนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังมีเป็นส่วนน้อยยิ่ง หน่วยงานใดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะถือความได้เปรียบอย่างมาก ดังนั้นชุดวิชานี้จึงมีขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญตั้งแต่การเข้าใจข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การสร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ของโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการโปรแกรมระดับกลางที่สามารถบูรณาการร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของข้อมูลโดยใช้สถิติ สามารถสร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำเสนอแนวคิดในการประยุกต์วิทยาการคำนวณและวิทยาการข้อมูลในปัจจุบันเข้ากับกิจกรรมขององค์กรภายใต้เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรตามหลักการของวิทยาการข้อมูลได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล
  • วิทยาการข้อมูลสำหรับองค์การและการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
  • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับวิทยาการข้อมูล
  • โครงงานวิทยาการข้อมูล