ชุดวิชา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจทางจิตวิทยาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการบนพื้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงเข้าใจกระบวนการที่นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เข้าใจการดำเนินงานทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค นวัตกรรมและการแข่งขัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงกระบวนการที่นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • จิตวิทยาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
  • บุคลิกภาพและการปรับตัวในการเป็นผู้ประกอบการ
  • จิตวิทยาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ
  • โครงงานบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ