ชุดวิชา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล

วัตถุประสงค์

สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการบริบาลผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุ สามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

รายวิชาในชุดวิชา

  • การประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุ
  • การบริบาลผู้สูงอายุ
  • ศิลปะและการออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  • ประสบการณ์วิชาชีพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล