ชุดวิชา หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมมีบทบาทอย่างมากในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมของประเทศไทย บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมต้องมีความรู้และความเข้าใจหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้และควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งเซนเซอร์ต่าง ๆ ไปถึงการพัฒนาระบบจักรกลวิทัศน์และการประยุกต์ใช้งานกับระบบอัตโนมัติ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1) สามารถใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กลไกของแขนกลในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ขับและอุปกรณ์ตรวจรู้ ระบบและองค์ประกอบการควบคุม การสื่อสารในระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

2) สามารถเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยแป้นการสอนตำแหน่ง การสร้างแบบจำลองงานและการจำลองสถานการณ์ การออกแบบและการจำลองระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการประยุกต์ในกระบวนการผลิต

3) สามารถออกแบบการประมวลผลภาพโดยใช้หลักมูลภาพดิจิทัล การแปลงค่าความเข้มและการกรองเชิงพื้นที่ การประมวลผลภาพสี การตรวจจับขอบและมุมในภาพ การตรวจหาลักษณะเฉพาะ การแบ่งส่วนภาพ

4) สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้งานไลบรารีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การเกิดภาพและแบบจำลองกล้อง การรับภาพด้วยกล้องตัวเดียว การสอบเทียบกล้อง การถ่ายภาพสเตอริโอ การรู้จำและติดตามวัตถุ หุ่นยนต์วิทัศน์

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ I
  • กลจักรวิทัศน์และการประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติ
  • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต
  • โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ III

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 36,000  บาท