ชุดวิชา นักเมล็ดพันธุ์

วัตถุประสงค์

ความมั่นคงทางอาหาร (food security) เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีความหมายด้านความมั่นคงออกเป็น 4 ด้าน คือ การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร ซึ่งเมล็ดพันธุ์ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการเพาะปลูกและผลิตอาหาร โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และธุรกิจเมล็ดพันธุ์ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างเมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้ ตลอดจนรู้จักวิธีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมโรคและแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถนำเสนอ/เขียนแนวทางการดำเนินธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและการจัดการเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
  2. สามารถวางแผนการผลิตและผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้
  3. สามารถวางแนวทางการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายได้
  4. สามารถตรวจสอบและเลือกวิธีการควบคุมศัตรูของเมล็ดพันธุ์ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ธุรกิจเมล็ดพันธุ์
  • เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
  • การผลิตเมล็ดพันธุ์
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,800 บาท