กิจกรรมนิสิต

ผลงานวิจัยและแผนการประกอบธุรกิจ ชุดวิชาเฉพาะเลือก

ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม

ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ

ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน

ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปุ๋ย

ชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

SIS Sharing บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยาย STEAM หัวข้อ “สร้างแบรนด์ด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยคุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ

นิทรรศการนิสิต