อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิดและแหล่งอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความสำคัญของการบริโภคต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร บทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ

Relationship between food production and requirement based on population, varieties and sources of food supply. Food production systems and losses. Consumer preference and its importance to correct food consumption for body growth, principle of food processing and preservation, organization and their roles concerning food policy.