ความสุขในพลวัตของชีวิต (Happiness amongst Life Dynamics) 3(3-0-6)

แนวคิดของความสุขพลวัตในชีวิต การเข้าถึงความสุขในพลวัตหลายมิติ ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
Concept of happiness; dynamics of life; gaining happiness in the array of dynamics, oneself, family, economic, technology and communication, social and cultural, and environmental aspects.