สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life) 3(3-0-6)

กลไกการกำเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ บทบาททางเพศ การดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การป้องกันภาวะการเสี่ยงของบุคคลวัยต่าง ๆ สุขภาพผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

Fertilization and human development, sex roles, physical and mental health care promotion, human risk prevention, consumer health, environment and health, family factors influencing health, health science innovation, field trip.