วัยใสใจสะอาด (Honest Youngsters) 3(3-0-6)

ฐานคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ร่วม การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ด้านทุจริต วิธีการแสดงออกซึ่งการเป็นพลเมืองดีในสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ดัชนีรับรู้การทุจริต การตระหนักรู้และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการป้องกันการทุจริต

Mindsets of distinction between personal and public interests, conflict of interests and common interest. Analysis and critical perspective on corruption. Behaving as a good citizen in society and community participation. Corruption Perceptions Index.  Realization and analysis of information.  Application of Sufficiency Economy Philosophy for corruptive prevention.