นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ (Innovation for Environment and Health) 3(3-0-6)

สถานการณ์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ แนวคิด การประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของสมาชิกในชุมชนและองค์กรเกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมสำหรับการตลาดสีเขียว นวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมและการจัดการเงินด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Situation and impact of environmental and health, concept, invention and innovation for environment and health, innovation to promote health of member on communities and organizations about food safety, residence, natural resources consumptions efficiently, industrial and agricultural systems for environment and health, innovation for green marketing, innovation in social enterprise and financial literacy with selfsufficiency economy, innovation for sustainable development.