ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (Life Skills for Undergraduate Student) 1(1-0-2)

เอกลักษณ์ เจตลักษณ์นิสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์สำหรับสังคมคุณภาพ จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน

Identity. Desired character of undergraduate. Personality development and life adjustment in the university. Undergraduate learning process. Social learning element. Mind and contemplative studies for humanity development of quality society. Public mind in the youth dimension.