การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ(National Security Development) 3(3-0-6)

วิวัฒนาการด้านความมั่นคงของชาติไทย องค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน และทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ มีการศึกษานอกสถานที่

Evolution of the national security of Thailand. Composition of the National Security. National security in terms of the politics, economic, social, defense, science and technology, energy, and natural resources and environment. National strategy. Role of the military in developing the country. Self-sufficient economics and national security development. Field trip required.