การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน (New Age Information Management in Everyday Life) 3(2-2-5)

(วิชาสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์)

แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศยุคใหม่ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์สารสนเทศที่มีประโยชน์กับชีวิตและสังคม ความปลอดภัยการใช้สารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม

Concepts and trends of new age data and information, information management process, information applications benefiting everyday life and society, security, information usage conforming to laws and ethics.