ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6)

ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Communication of the Thai language, thoughts and language usage, language and society, and the skill development of the Thai language for communication.