ชุดวิชา ผู้ผลิตอ้อยครบวงจร

วัตถุประสงค์

สถานการณ์พื้นที่ปลูกอ้อยปีกำลังการผลิตในปี 2564/65 มีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้นจำนวน 11,022,348 ไร่เพิ่มขึ้นจำนวน 159,738 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 1.47 จากปีก่อนหน้า จากข้อมูลดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้ม ที่ดีส่งผลให้ราคา อ้อยขยับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนหนึ่งหันกลับมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการควบคุมคุณภาพและปัจจัยการผลิตโดยการประยุกต์เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตอ้อยต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติรวมถึงเข้าใจตลอดทั้งกระบวนการผลิต เพื่อรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจไทย เพื่อผู้ผลิตอ้อย

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายองค์ความรู้ในกระบวนการปลูกไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากอ้อยได้
  2. สามารถประเมินคุณภาพและควบคุมการผลิตอ้อยคุณภาพสูงได้
  3. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอแผนการจัดการผลิตภัณฑ์จากอ้อยได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
  • การผลิตอ้อย
  • เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตอ้อย
  • การประเมินคุณภาพอ้อยและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตอ้อยครบวงจร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,900 บาท