ชุดวิชา ชีววิทยาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

ชีววิทยาสังเคราะห์ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญในอนาคตที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศทั้งในด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์ ในประเทศไทย ที่จะนำชีววิทยาสังเคราะห์สร้างเศรษฐกิจใหม่และขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ตาม BCG Model คือพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อม ๆ กัน  ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาสังเคราะห์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รายวิชานี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มเติมทักษะใหม่ (upskill and reskill) เพื่อสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านชีววิทยาสังเคราะห์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการจริงด้านชีววิทยาสังเคราะห์โดยบูรณาการหลักพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับความรู้เชิงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสอดคล้องต่อบริบทของการนำไปใช้งานและสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยทักษะและองค์ความรู้ทางชีวสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. สามารถออกแบบนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาสังเคราะห์ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  • โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปฏิบัติการวิจัยวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ I
  • โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 54,400 บาท