ชุดวิชา สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันกระแสนิยมการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพขยายวงกว้างมากขึ้น แต่ผู้ใช้สมุนไพรไทยยังมีความเข้าใจผิดเรื่องการใช้สมุนไพรไทย อันอาจมีสาเหตุมาจากการรับข่าวสาร และข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย ประกอบกับองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองยังมีผู้ที่นำมาถ่ายทอดไม่มากเพียงพอ การจัดทำชุดวิชาสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านการแพทย์ทางเลือก เพื่อการใช้สมุนไพรไทยได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถระบุสรรพคุณสมุนไพรได้ถูกต้องตามหลักทฤษฎี
  2. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
  3. สามารถเลือกใช้สมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • วัตถุดิบสมุนไพรไทย
  • สรรพคุณสมุนไพรไทย
  • การปรุงยาสมุนไพรไทย
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 24,800 บาท