ชุดวิชา การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีความรู้ระบบการผลิตผักที่ปลอดภัย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ระบบการตัดสินใจในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การปฏิบัติกับพืชผักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย การจัดการผลิตผักอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีที่ปลอดภัย การรับรองกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้การผลิตผักมีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ในการผลิตผักพื้นบ้านการผลิตผักเพื่อการค้าการผลิตผักสมุนไพร และเครื่องเทศด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถผลิตผักอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถจัดการผลผลิตและมีทักษะในการประเมินคุณภาพผักตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การผลิตผักพื้นบ้าน
  • การผลิตผักเพื่อการค้า
  • การผลิตสมุนไพรและเครื่องเทศ
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผัก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท

ตัวอย่างการเรียนการสอน