ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผัก

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันความต้องการรับประทานผักมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตผักและการแปรรูป จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถผลิตผักปลอดสารพิษได้ ตลอดจนทราบวิธีการจัดการและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผัก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • สามารถวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตผักได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานผักปลอดภัย
  • สามารถเลือกเทคโนโลยีการผลิตผักได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานผักปลอดภัย
  • มีทักษะการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผัก

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การผลิตผักปลอดภัย
  • การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัก
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผักและการแปรรูป

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,200 บาท