ชุดวิชา การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี การดูแล พัฒนาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเรียนรู้ถึงแนวทางในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง สามารถออกแบบการจัดประสบ การณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถวางแผนการบริหารจัดการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครอง และสร้างความสัมพันธ์ชุมชน

รายวิชาในชุดวิชา

 • พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาล
 • การบริหารจัดการและความสัมพันธ์ชุมชนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • การฝึกประสบการณ์ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ชุดวิชาที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การผลิตเครื่องดื่มทั้งประเภทที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม และการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และการทำโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม คัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และวางแผนธุรกิจเครื่องดื่ม

รายวิชาในชุดวิชา

 • การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
 • การผลิตเครื่องดื่มจากการหมัก
 • การผลิตเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม
 • การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่ม
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเครื่องดื่ม

ชุดวิชาที่ 2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงเทคนิควิธีการในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และเทคนิควิธีการในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ การอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน การให้อาหาร การดูแลสุขภาพ และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทราบถึงมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้และทักษะในการเพาะ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายวิชาในชุดวิชา

 • การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ
 • การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ
 • ประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม

ชุดวิชาที่ 3 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตโคเนื้อสมัยใหม่เพื่อให้ได้เนื้อโคที่มีคุณภาพสูง ทราบหลักการวางแผนผังฟาร์ม โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในฟาร์มโคเนื้อ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่ มีความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถส่งผ่านเนื้อโคคุณภาพสูงไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงได้ในอนาคต

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถจัดการฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่ เพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง เข้าใจห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และนำมาใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายวิชาในชุดวิชา

 • การจัดการฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่
 • โรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่
 • ห่วงโซ่การผลิตและตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง

ชุดวิชาที่ 4 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ไม้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการผลิต ทราบถึงวิธีการผลิตและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทางไม้ เช่น สิ่งประดิษฐ์ เฟอร์นิเจอร์ การแปรรูปพลังงาน และการตลาดในอุตสาหกรรมไม้ สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ มาประกอบธุรกิจของตนเองทางด้านวนผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ สามารถผลิตสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการแปรรูปพลังงานจากไม้ บริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ และนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพทางด้านวนผลิตภัณฑ์ได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ไม้เชิงธุรกิจ
 • เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้และเศษเหลือทางการเกษตร
 • การบริหารและการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้
 • ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมไม้

ชุดวิชาที่ 5 ธุรกิจการป่าไม้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางป่าไม้ ไม้เศรษฐกิจ และสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ สามารถนำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจการป่าไม้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านสวนป่าเศรษฐกิจ การจัดการต้นไม้ในเมือง และการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินการด้านธุรกิจการป่าไม้เพื่อสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ จัดการต้นไม้ในเมือง เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งสามารถประกอบอาชีพด้านธุรกิจป่าไม้ได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
 • การจัดการต้นไม้ในเมือง
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
 • ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจป่าไม้

ชุดวิชาที่ 6 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

วัตถุประสงค์

ชุดวิชาผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจธุรกิจปุ๋ย ตั้งแต่ประเภทชองปุ๋ย จุดเด่น และข้อจำกัดของปุ๋ยแต่ละประเภท วัตถุดิบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยทุกประเภท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าว ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจผลิตปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย เช่น ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ควบคุมคุณภาพ สามารถพัฒนาธุรกิจปุ๋ยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในชุดวิชา

 • ศาสตร์แห่งดิน พืช และปุ๋ย
 • การผลิตปุ๋ยเคมี และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตลาด และการประกอบธุรกิจปุ๋ย

ชุดวิชาที่ 7 อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถจำแนกอัญมณีชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้และทักษะด้านอัญมณี และเครื่องประดับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้อัญมณีประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อัญมณี และสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถจำแนกอัญมณีประเภทต่างๆ เลือกใช้อัญมณีประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อัญมณี ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • อัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น
 • การวิเคราะห์อัญมณี
 • แหล่งอัญมณี
 • การออกแบบเครื่องประดับ
 • การประเมินคุณภาพ และราคาอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ชุดวิชาที่ 8 นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงห่วงโซ่อุปทาน ทิศทาง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ยาง การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ในสมบัติยาง สามารถนำความรู้ที่ได้รับทางด้านการแปรรูปยางธรรมชาติไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติและความรู้ที่ถูกต้องเพื่อไปใช้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติอย่างมั่นคง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง สามารถจำลองสมบัติยางเชิงคอมพิวเตอร์ แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง และวางแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมยาง

รายวิชาในชุดวิชา

 • ห่วงโซ่อุปทานและทิศทางของอุตสาหกรรมยาง
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง
 • การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ในสมบัติยาง
 • การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน

ชุดวิชาที่ 9 บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยอาหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้ทั้งระบบ ตั้งแต่ก่อนการปลูก การปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวสูงและมีคุณภาพดีในสภาพการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวที่มีหลากหลายรูปแบบ ผู้เรียนในชุดวิชานี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการใช้ในการผลิตข้าวเพื่อยกระดับการผลิตข้าวไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ในระบบการผลิตข้าวไทยอย่างครบวงจร สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และบูรณาการความรู้ไปใช้ในการผลิตข้าวเพื่อประกอบอาชีพได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • เทคโนโลยีและการจัดการก่อนปลูกข้าว
 • เทคโนโลยีและการจัดการการผลิตข้าว
 • เทคโนโลยีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการบูรณาการการผลิตข้าว

ชุดวิชาที่ 10 เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพมนุษย์กับการเขตกรรมและผลิตผลการเกษตร พัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้พืชอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ระงับหรือลดการเกิดการระบาดของโรคที่มีการแพร่กระจายไปยังมนุษย์ผ่านการติดต่อกับกระบวนการผลิตและผลผลิตเกษตรที่ติดเชื้อ รวมทั้งการเรียนรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านอื่น เช่น ด้านสรรพคุณทางยาทั้งในสัตว์และมนุษย์ การสร้างความสุนทรีย์ทางอารมณ์ และการใช้พืชเพื่อการประดับตกแต่ง เป็นต้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตพืชที่อาศัยความเชื่อมโยงสองทางระหว่างการเกษตรกับสุขภาพ สามารถผลิตพืชผักปลอดภัย และผักไฮโดรพอนิกส์ มีทักษะการสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลิต การตกแต่ง ที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับงานอาคาร สถานที่

รายวิชาในชุดวิชา

 • พืชผักเพื่อสุขภาพ
 • ไฮโดรพอนิกส์
 • การผลิตพรรณไม้เพื่องานภูมิทัศน์
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

ชุดวิชาที่ 11 การผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เชิงบูรณาการในการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การปฏิบัติกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทรัพยากรดินและน้ำ การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อให้การผลิตพืชเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาจขัดขวางการผลิตพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืช เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ตลอดจนวัชพืชที่เติบโตแข่งกับพืชปลูก การปฏิบัติกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทรัพยากรดินและน้ำ และการรับรองกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถผลิตพืชอาหาร พืชผัก ไม้ผลเขตร้อน ธัญพืช และพืชที่ใช้เมล็ดที่เป็นอาหารนิยม จัดการผลผลิตให้มีคุณภาพจนถึงผู้บริโภค และประเมินคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

รายวิชาในชุดวิชา

 • การผลิตผักสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
 • การผลิตไม้ผลเขตร้อนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
 • การผลิตธัญพืชและพืชที่ใช้เมล็ดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

ชุดวิชาที่ 12 การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างทักษะและความรู้ในการผลิตอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากผลิตผลจากสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ปีก ไข่ และน้ำนม ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เข้าใจถึงห่วงโซ่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ไข่ น้ำนม และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ผลลัพธ์การเรียนรู้

รู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตผลจากสัตว์ สามารถประเมินคุณภาพของผลิตผลจากสัตว์เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์

รายวิชาในชุดวิชา

 • การผลิตเนื้อสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
 • การผลิตเนื้อสัตว์ปีกและไข่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
 • การผลิตน้ำนมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

ชุดวิชาที่ 13 วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของวิทยาการคำนวณและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการพัฒนาทักษะที่เพียงพอต่อการโปรแกรมบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พีซี โทรศัพท์มือถือ ไอโอที คลาวด์ เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ตนมีในสาขาอื่นมาบูรณาการร่วมกับระบบไอทีเพื่อ รวบรวม ประมวลผล เชื่อมต่อ นำเสนอ และนำไปใช้ เพื่อพัฒนาให้ระบบงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถนำความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมขององค์การ มีทักษะในการโปรแกรมและพัฒนาระบบ และสามารถสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์ เช่น พีซี โทรศัพท์ และ ไอโอทีได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรม
 • เทคโนโลยีไอโอทีและการตรวจวัด
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 • หลักการและแนวปฏิบัติด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 • วิทยาการข้อมูลสำหรับองค์การและการจัดการ
 • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ชุดวิชาที่ 14 วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้หลักการคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล และพื้นฐานด้านธุรกิจ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อนำมาวิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง และการสร้างภาพข้อมูล (data visualization) ตลอดจนวิธีการแปลความข้อมูล เพื่อนำไปช่วยในการตัดสินใจ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

เข้าใจหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ แปลความ และแสดงผลข้อมูล โดยสามารถนำหลักการและทฤษฎีไปใช้ช่วยตัดสินใจในการบริหารธุรกิจได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูล
 • ตัวแบบสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล
 • คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการดำเนินการข้อมูล
 • วิทยาการข้อมูลปฏิบัติการ
 • การวิเคราะห์ทางธุรกิจเบื้องต้น
 • โครงงานวิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ

ชุดวิชาที่ 15 การใช้ที่ดินวนเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังทัศนคติทางด้านวนเกษตรในการพัฒนาป่าไม้และเศรษกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ผู้เรียนมีความรู้ผสมผสานระหว่างมิติทางสังคม เกษตร และป่าไม้ เรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับการสำรวจและวิเคราะห์สภาวะการใช้ที่ดินเกษตรกรรม การออกแบบระบบวนเกษตร และจัดการระบบวนเกษตร สามารถนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการระบบวนเกษตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพทางด้านวนเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีทัศนคติทางด้านวนเกษตรในการสร้างพื้นฐานและการพัฒนาป่าไม้ของประเทศ สามารถสำรวจและวิเคราะห์สภาวะการใช้ที่ดินเกษตรกรรม บริหารจัดการระบบวนเกษตรสมัยใหม่ที่ผสมผสานมิติทางสังคม เกษตร และป่าไม้ และสามารถหาแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวนเกษตร

รายวิชาในชุดวิชา

 • ระบบวนเกษตร
 • การจัดการระบบวนเกษตร
 • วนเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์วิชาชีพการใช้ที่ดินวนเกษตร

ชุดวิชาที่ 16 ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการและแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อยอดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักของศาสตร์พระราชา สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถใช้รูปแบบของเครื่องมือหรือวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สามารถตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

รายวิชาในชุดวิชา

 • การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • แง่คิดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

ชุดวิชาที่ 17 การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะห์ธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์โครงการภายใต้สภาวะความเสี่ยง การจัดการธุรกิจเชิงสังคม การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ การวิเคราะห์บัญชีและสถานะการเงินธุรกิจเกษตร รวมทั้งการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณ์และธุรกิจเชิงสังคม ตลอดจนผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และการทำโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์บัญชีและการเงินด้านธุรกิจการเกษตร สามารถเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตร ธุรกิจเชิงสังคม สามารถบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณ์ได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • เศรษฐศาสตร์เพื่อการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการเพื่อการจัดการทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
 • การจัดการธุรกิจเชิงสังคม
 • การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเกษตร
 • การวิเคราะห์บัญชีและการเงินธุรกิจเกษตร
 • การบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณ์และธุรกิจเชิงสังคม

ชุดวิชาที่ 18 การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในภาคประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน รู้จักการวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชน เรียนรู้การติดตาม และการประเมินผล ตลอดจนการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาบูรณาการกับศาสตร์แห่งแผ่นดินและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ สัมฤทธิ์ผลเกิดความยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และกระบวนการในการใช้กลไกประชาสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของชุมชน วางแผนยุทธศาสตร์ชุมชน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชนด้วยศักยภาพของสมาชิกในชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชน รวมทั้งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 • ประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
 • การวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชุมชน การติดตาม และการประเมินผล
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ชุดวิชาที่ 20 สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักการ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องการพัฒนาสุขภาวะ และโภชนาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาวะสมองและความทรงจำของผู้สูงอายุ สามารถจัดการโภชนการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ สามารถวางแผนการบริหารจัดการชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุสำหรับชุมชน

รายวิชาในชุดวิชา

 • การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม
 • โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 • การจัดการชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ
 • โครงงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

ชุดวิชาที่ 21 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจทางจิตวิทยาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการบนพื้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงเข้าใจกระบวนการที่นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เข้าใจการดำเนินงานทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค นวัตกรรมและการแข่งขัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงกระบวนการที่นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

รายวิชาในชุดวิชา

 • จิตวิทยาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
 • บุคลิกภาพและการปรับตัวในการเป็นผู้ประกอบการ
 • จิตวิทยาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ
 • โครงงานบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุดวิชาที่ 22 การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีความรู้ระบบการผลิตผักที่ปลอดภัย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ระบบการตัดสินใจในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การปฏิบัติกับพืชผักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย การจัดการผลิตผักอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีที่ปลอดภัย การรับรองกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้การผลิตผักมีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ในการผลิตผักพื้นบ้านการผลิตผักเพื่อการค้าการผลิตผักสมุนไพร และเครื่องเทศด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถผลิตผักอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถจัดการผลผลิตและมีทักษะในการประเมินคุณภาพผักตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

รายวิชาในชุดวิชา

 • การผลิตผักพื้นบ้าน
 • การผลิตผักเพื่อการค้า
 • การผลิตสมุนไพรและเครื่องเทศ
 • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผัก

ชุดวิชาที่ 23 ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

สร้างผู้ประกอบการด้านการบูรณาการ หรือรวมระบบการผลิตอัตโนมัติสมัยใหม่ ที่มีความสามารถทางวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์นวีตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของสถานประกอบการให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของสถานประอบการให้เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถออกแบบสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติที่จำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบผลิตอันโนมัติได้ สามารถนำหุ่นยนต์ เครื่องจักรสมัยใหม่ มาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบหุ่นยนต์และรบบอัตโนมัติ สามารถใช้กระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรมในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า วางแผนบริหาร ดำเนินกิจการธุรกิจของผู้ประกอบการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในชุดวิชา

 • การออกแบบและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติ
 • ระบบและการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • การออกแบบองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • การบริหารโครงการสำหรับผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ชุดวิชาที่ 24 การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ในขณะที่โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลความสำคัญของการประมวลผลแบบคลาวด์ได้ทวีขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริการด้านดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ระบบเครือข่ายสังคม ระบบการซื้อขายออนไลน์ ระบบกระจายสื่อแบบดิจิทัล ระบบธนาคารออนไลน์ ต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยและขยายตัวเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมหาศาลได้ง่าย ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายอย่างมหาศาลในเบื้องต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องเปิดให้มีการสอนด้านการสร้าง ใช้งาน และ พัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อสร้างบุคคลากรมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมขององค์กรสำหรับการทำงานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล สามารถออกแบบและจัดการระบบการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์กรขนาดเล็กได้ สามารถพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์
 • หลักการประมวลผลแบบคลาวด์และการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
 • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์
 • การฝึกปฏิบัติทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์

ชุดวิชาที่ 25 วิทยาการข้อมูลเชิงปฏิบัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองของข้อมูล องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก แต่ทว่าการนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังมีเป็นส่วนน้อยยิ่ง หน่วยงานใดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะถือความได้เปรียบอย่างมาก ดังนั้นชุดวิชานี้จึงมีขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญตั้งแต่การเข้าใจข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การสร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ของโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการโปรแกรมระดับกลางที่สามารถบูรณาการร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของข้อมูลโดยใช้สถิติ สามารถสร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำเสนอแนวคิดในการประยุกต์วิทยาการคำนวณและวิทยาการข้อมูลในปัจจุบันเข้ากับกิจกรรมขององค์กรภายใต้เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรตามหลักการของวิทยาการข้อมูลได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล
 • วิทยาการข้อมูลสำหรับองค์การและการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
 • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับวิทยาการข้อมูล
 • โครงงานวิทยาการข้อมูล

ชุดวิชาที่ 26 วิทยาการคำนวณสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  พัฒนาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทำให้ทุกคนเข้าสู่ยุคไซเบอร์ที่ต้องใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจถึงกลไกการทำงานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และวิธีรักษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยง ไม่ตกเป็นเหยื่อการล่อลวง ตลอดจนสามารถตรวจสอบและประเมินภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบุคคลากรให้เข้าใจและพร้อมรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงไซเบอร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการใช้งานในองค์กรภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รายวิชาในชุดวิชา

 • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
 • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • การฝึกปฏิบัติทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ชุดวิชาที่ 27 ไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เทคโนโลยีไอโอทีและระบบอัตโนมัติมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและสร้างทักษะการโปรแกรมที่เพียงพอต่อการนำไปแก้ปัญหา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ตนมีในสาขาอื่นมาบูรณาการร่วมกับระบบไอโอทีเพื่อเชื่อมโยง รวบรวม ประมวลผล นำเสนอ และนำข้อมูลไปใช้ เพื่อพัฒนาให้ระบบงานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการประยุกต์วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีไอโอทีในปัจจุบันเข้ากับกิจกรรมขององค์กรภายใต้เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล สามารถเลือกสรรอุปกรณ์ไอโอทีที่เหมาะสมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการ สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไอโอทีให้ทำงานตามที่ต้องการ

รายวิชาในชุดวิชา

 • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีไอโอที
 • เทคโนโลยีไอโอทีและการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
 • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับเทคโนโลยีไอโอที
 • โครงงานไอโอที

ชุดวิชาที่ 28 วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรจากสถาบันของรัฐ ผู้ประกอบการเอกชน นิสิตและผู้สนใจมีความรู้และนำทักษะวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศไปใช้ในการวิจัย พัฒนาและแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการเกษตร การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนอธิบายข้อมูลทางชีวสารสนเทศสมัยใหม่ได้ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลจีโนมและข้อมูลโอมิกส์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลและชีวสารสนเทศที่เหมาะสมได้ เสนอวิธีแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
 • การโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับชีวสารสนเทศ
 • การโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับชีวสารสนเทศภาคปฏิบัติการ
 • วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยา
 • ปฏิบัติการวิจัยวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ I
 • ปฏิบัติการวิจัยวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ II

ชุดวิชาที่ 29 ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตพืชหรือเกษตรกรที่สามารถวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช ทั้งในโรงเรือนและแปลงเกษตรกรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช สามารถออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโรงเรือนและแปลงเกษตรกรรม สามารถประเมินระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร สามารถจัดทำแผนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตเพื่อการตัดสินใจในการติดตั้งและพัฒนาระบบ

รายวิชาในชุดวิชา

 • ศาสตร์แห่งดิน พืช และปุ๋ย
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการผลิตพืช
 • โมมายแอปพลิเคชันและระบบไอโอทีคลาวด์เพื่อการผลิตพืช
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิตพืช
 • ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิตพืช

ชุดวิชาที่ 30 ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันภาคเกษตรไทยต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่การระบบเกษตรตั้งแต่การเกษตรระดับต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการ การผลิต การตลาด และการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความจำเป็นเหล่านี้นำมาสู่ นโยบายของประเทศ ที่มุ้งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะ การพัฒนาเกษตรกรที่เน้นการบริหารจัดการ ยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ดังนั้น ชุดวิชาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองแนวคิดการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาคความรู้ ทักษะ และเสริมประสบการณ์ในกลุ่มทักษะการบริหารธุรกิจที่จำเป็น โดยการวางแผนการบริหารจัดการ การใช้ระบบการตลาดนำการผลิตการขายสินค้าเกษตรในรูปแบบทั่วไป และการทำตลาดดิจิตัล รวมถึงนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนจะมีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ได้แก่
สามารถวางแผน ออกแบบการสื่อสารการตลาดธุรกิจเกษตร และ สามารถเขียนโมเดลทางธุรกิจเกษตร วิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนในการทำ ธุรกิจเกษตร และ แผนบริหารการผลิต และการตลาดธุรกิจเกษตรออนไลน์ ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ละธุรกิจ และ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในยุคดิจิตอลของประเทศได้

รายวิชาในชุดวิชา

 • ตลาดสินค้าเกษตรดิจิทัล
 • การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
 • นวัตกรรมในการผลิต