ชุดวิชา การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี การดูแล พัฒนาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเรียนรู้ถึงแนวทางในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง สามารถออกแบบการจัดประสบ การณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถวางแผนการบริหารจัดการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครอง และสร้างความสัมพันธ์ชุมชน

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
  • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาล
  • การบริหารจัดการและความสัมพันธ์ชุมชนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • การฝึกประสบการณ์ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย