ชุดวิชา การจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วัตถุประสงค์

การจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีเป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) การลดต้นทุนการผลิต 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) การพัฒนาคุณภาพ 4) การตลาด และ 5) การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในชุดวิชาการจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ชุดวิชานี้ให้ความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เข้าใจหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเข้าใจการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการจัดจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • สามารถอธิบายและวิเคราะห์กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรได้
  • สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ที่สอดคล้องกับโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
  • สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้อย่างเหมาะสม
  • สามารถวางแผนการจัดการจำหน่ายสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • โซ่อุปทานสินค้าเกษตรกับการจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเกษตรแบบ
    แปลงใหญ่
  • การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดสินค้าเกษตร
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 27,300 บาท