ชุดวิชา วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรจากสถาบันของรัฐ ผู้ประกอบการเอกชน นิสิตและผู้สนใจมีความรู้และนำทักษะวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศไปใช้ในการวิจัย พัฒนาและแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการเกษตร การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนอธิบายข้อมูลทางชีวสารสนเทศสมัยใหม่ได้ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลจีโนมและข้อมูลโอมิกส์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลและชีวสารสนเทศที่เหมาะสมได้ เสนอวิธีแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
  • การโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับชีวสารสนเทศ
  • การโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับชีวสารสนเทศ ภาคปฏิบัติการ
  • วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยา
  • ปฏิบัติการวิจัยวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ I
  • ปฏิบัติการวิจัยวิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ II

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 92,000 บาท