ชุดวิชา การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ในขณะที่โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลความสำคัญของการประมวลผลแบบคลาวด์ได้ทวีขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริการด้านดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ระบบเครือข่ายสังคม ระบบการซื้อขายออนไลน์ ระบบกระจายสื่อแบบดิจิทัล ระบบธนาคารออนไลน์ ต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยและขยายตัวเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมหาศาลได้ง่าย ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายอย่างมหาศาลในเบื้องต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องเปิดให้มีการสอนด้านการสร้าง ใช้งาน และ พัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อสร้างบุคคลากรมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมขององค์กรสำหรับการทำงานภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล สามารถออกแบบและจัดการระบบการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์กรขนาดเล็กได้ สามารถพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์
  • หลักการประมวลผลแบบคลาวด์และการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
  • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์
  • การฝึกปฏิบัติทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์