ชุดวิชา วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของวิทยาการคำนวณและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการพัฒนาทักษะที่เพียงพอต่อการโปรแกรมบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พีซี โทรศัพท์มือถือ ไอโอที คลาวด์ เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ตนมีในสาขาอื่นมาบูรณาการร่วมกับระบบไอทีเพื่อ รวบรวม ประมวลผล เชื่อมต่อ นำเสนอ และนำไปใช้ เพื่อพัฒนาให้ระบบงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถนำความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมขององค์การ มีทักษะในการโปรแกรมและพัฒนาระบบ และสามารถสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์ เช่น พีซี โทรศัพท์ และ ไอโอทีได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรม
  • เทคโนโลยีไอโอทีและการตรวจวัด
  • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
  • หลักการและแนวปฏิบัติด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
  • วิทยาการข้อมูลสำหรับองค์การและการจัดการ
  • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง