ชุดวิชา วิทยาการคำนวณสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  พัฒนาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทำให้ทุกคนเข้าสู่ยุคไซเบอร์ที่ต้องใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจถึงกลไกการทำงานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และวิธีรักษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยง ไม่ตกเป็นเหยื่อการล่อลวง ตลอดจนสามารถตรวจสอบและประเมินภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบุคคลากรให้เข้าใจและพร้อมรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงไซเบอร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการใช้งานในองค์กรภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
  • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • การฝึกปฏิบัติทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์