ชุดวิชา นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร

วัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกสำคัญของประเทศ ด้วยความพร้อมทางด้านต้นทุนการผลิต อันได้แก่ ภูมิประเทศ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ จึงมีการประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับสมุนไพร และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของสมุนไพรไทย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร” เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมต่อผู้เรียนโดยหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์เพื่อใช้งานได้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกับบริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเททิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การได้ร่วมมือกับภาคเอกชนจะทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงทั้งในเรื่องความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้าในอนาคตได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวัตถุดิบจากพืชสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้
  2. ผู้เรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,500 บาท