ชุดวิชา การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

การท่องเที่ยวมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตร นอกเหนือจาก    การสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในภาคการเกษตร การท่องเที่ยวยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตพืชผลทาง    การเกษตรผ่านการบริโภคอาหารในอุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรม นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เกษตรกรหรือ   ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสามารถจัดการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรควบคู่กับการให้ความรู้      ในด้านต่าง ๆ นับเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน และด้วยการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยในทิศทางเดียวกับการท่องเที่ยวโลก การท่องเที่ยวได้ขยายตัวเข้าสู่ชุมชน    ในท้องถิ่นมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในเมืองรองและชุมชนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพประเทศ   ทำให้เกิดผลดีในแง่ของการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากคนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคนรุ่นใหม่ เกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และนักพัฒนาชุมชนขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนาได้  อย่างยั่งยืน อีกทั้งอาจก่อให้เกิดผลเสียด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น จึงจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดและหลักการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้ที่เรียนชุดวิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์มีผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้

  1. นำเสนออัตลักษณ์ชุมชนและกำหนดเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างสร้างสรรค์
  2. ออกแบบบริการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
  3. เขียนแผนบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

รายวิชาในชุดวิชา

  • นิเวศวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
  • การออกแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
  • การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์