ชุดวิชา การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

การท่องเที่ยวมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตร นอกเหนือจากการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในภาคการเกษตร การท่องเที่ยวยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตพืชผลทางการเกษตรผ่านการบริโภคอาหารในอุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ  นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสามารถจัดการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรควบคู่กับการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ นับเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน การท่องเที่ยวได้ขยายตัวเข้าสู่ชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้เกิดผลดีในแง่ของการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดและหลักการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้ที่เรียนชุดวิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์มีผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้

  1. นำเสนออัตลักษณ์ชุมชนและกำหนดเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างสร้างสรรค์
  2. ออกแบบบริการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
  3. เขียนแผนบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • นิเวศวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
  • การออกแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
  • การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์