ชุดวิชา วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้หลักการคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล และพื้นฐานด้านธุรกิจ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อนำมาวิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง และการสร้างภาพข้อมูล (data visualization) ตลอดจนวิธีการแปลความข้อมูล เพื่อนำไปช่วยในการตัดสินใจ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

เข้าใจหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ แปลความ และแสดงผลข้อมูล โดยสามารถนำหลักการและทฤษฎีไปใช้ช่วยตัดสินใจในการบริหารธุรกิจได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูล
  • ตัวแบบสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล
  • คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการดำเนินการข้อมูล
  • วิทยาการข้อมูลปฏิบัติการ
  • การวิเคราะห์ทางธุรกิจเบื้องต้น
  • โครงงานวิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ