ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การผลิตเครื่องดื่มทั้งประเภทที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม และการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และการทำโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม คัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และวางแผนธุรกิจเครื่องดื่ม

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
  • การผลิตเครื่องดื่มจากการหมัก
  • การผลิตเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม
  • การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่ม
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเครื่องดื่ม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 42,000 บาท