ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

วัตถุประสงค์

ชุดวิชาผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจธุรกิจปุ๋ย ตั้งแต่ประเภทชองปุ๋ย จุดเด่น และข้อจำกัดของปุ๋ยแต่ละประเภท วัตถุดิบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยทุกประเภท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าว ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจผลิตปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย เช่น ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ควบคุมคุณภาพ สามารถพัฒนาธุรกิจปุ๋ยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในชุดวิชา

  • ศาสตร์แห่งดิน พืช และปุ๋ย
  • การผลิตปุ๋ยเคมี และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตลาด และการประกอบธุรกิจปุ๋ย