ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

วัตถุประสงค์

ชุดวิชาผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจธุรกิจปุ๋ย ตั้งแต่ประเภทชองปุ๋ย จุดเด่น และข้อจำกัดของปุ๋ยแต่ละประเภท วัตถุดิบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยทุกประเภท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าว ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจผลิตปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย เช่น ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ควบคุมคุณภาพ สามารถพัฒนาธุรกิจปุ๋ยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ศาสตร์แห่งแผ่นดิน พืช และปุ๋ย
  • การผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เคมี
  • การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
  • การประกอบธุรกิจปุ๋ย
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท