ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ

ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปุ๋ย