ชุดวิชา อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถจำแนกอัญมณีชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้และทักษะด้านอัญมณี และเครื่องประดับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้อัญมณีประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อัญมณี และสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถจำแนกอัญมณีประเภทต่างๆ เลือกใช้อัญมณีประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อัญมณี ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • อัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น
  • การวิเคราะห์อัญมณี
  • แหล่งอัญมณี
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • การประเมินคุณภาพ และราคาอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับ