ชุดวิชา สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักการ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องการพัฒนาสุขภาวะ และโภชนาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาวะสมองและความทรงจำของผู้สูงอายุ สามารถจัดการโภชนการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ สามารถวางแผนการบริหารจัดการชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุสำหรับชุมชน

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม
  • โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
  • การจัดการชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ
  • โครงงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ