ชุดวิชา สมุนไพรเพื่อธุรกิจอาหารและการดูแลสุขภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านสมุนไพรอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่า (supply chain and value chain) โดยพัฒนาทักษะ ความรู้เบื้องต้นด้านสมุนไพรและเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในแปลงทดลอง ตั้งแต่ระบบการผลิตพืชสมุนไพรที่มีมาตรฐาน การขยายพันธุ์ การจัดการดินและธาตุอาหาร รวมไปถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย (ระดับต้นน้ำ/ฟาร์ม) นำไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยให้ความสำคัญด้านฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรและการสกัดสารสำคัญ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปในระบบอุตสาหกรรมของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • สามารถผลิตพืชสมุนไพรและจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
  • สามารถสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้องและเหมาสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการดูแลสุขภาพจากสมุนไพร
  • สามารถแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการดูแลสุขภาพจากสมุนไพรที่มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้
  • สามารถออกแบบแผนธุรกิจ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและการดูแลสุขภาพจากสมุนไพรได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรตามมาตรฐานการเกษตร
  • เทคนิคการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อธุรกิจอาหารและการดูแลสุขภาพ
  • การพัฒนาธุรกิจสมุนไพร
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านสมุนไพรเพื่อธุรกิจอาหารและการดูแลสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 44,800 บาท