ชุดวิชา การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตโคเนื้อสมัยใหม่เพื่อให้ได้เนื้อโคที่มีคุณภาพสูง ทราบหลักการวางแผนผังฟาร์ม โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในฟาร์มโคเนื้อ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่ มีความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถส่งผ่านเนื้อโคคุณภาพสูงไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงได้ในอนาคต

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถจัดการฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่ เพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง เข้าใจห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และนำมาใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การจัดการฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่
  • โรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่
  • ห่วงโซ่การผลิตและตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,300 บาท