ชุดวิชา นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงห่วงโซ่อุปทาน ทิศทาง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ยาง การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ในสมบัติยาง สามารถนำความรู้ที่ได้รับทางด้านการแปรรูปยางธรรมชาติไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติและความรู้ที่ถูกต้องเพื่อไปใช้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติอย่างมั่นคง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง สามารถจำลองสมบัติยางเชิงคอมพิวเตอร์ แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง และวางแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมยาง

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ห่วงโซ่อุปทานและทิศทางของอุตสาหกรรมยาง
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง
  • การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ในสมบัติยาง
  • การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 96,500 บาท