ชุดวิชา ไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เทคโนโลยีไอโอทีและระบบอัตโนมัติมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและสร้างทักษะการโปรแกรมที่เพียงพอต่อการนำไปแก้ปัญหา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ตนมีในสาขาอื่นมาบูรณาการร่วมกับระบบไอโอทีเพื่อเชื่อมโยง รวบรวม ประมวลผล นำเสนอ และนำข้อมูลไปใช้ เพื่อพัฒนาให้ระบบงานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการประยุกต์วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีไอโอทีในปัจจุบันเข้ากับกิจกรรมขององค์กรภายใต้เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล สามารถเลือกสรรอุปกรณ์ไอโอทีที่เหมาะสมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการ สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไอโอทีให้ทำงานตามที่ต้องการ

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • วิทยาการคำนวณและการโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีไอโอที
  • เทคโนโลยีไอโอทีและการประยุกต์เข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล
  • การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตจริงสำหรับเทคโนโลยีไอโอที
  • โครงงานไอโอที