ชุดวิชาการพัฒนาตลาดและชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วัตถุประสงค์

การพัฒนาตลาดและชุมชนการท่องเที่ยว มีเป้าหมายในการพัฒนาความพร้อมของนักการตลาดรุ่นใหม่
ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กรและชุมชน ด้วยการใช้จุดแข็งและอัตลักษณ์ของตนเองมาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยชุดวิชานี้ให้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตและการท่องเที่ยวชุมชน องค์ความรู้ทางการตลาด ตลอดจนการวางแผนการตลาดออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำงานด้านการตลาด

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน การดำเนินงานและพัฒนาระบบธุรกิจภาคการเกษตรได้
  2. สามารถวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาช่องทางการเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตและการท่องเที่ยวชุมชนได้
  3. สามารถวิเคราะห์ช่องทางการพัฒนาตลาดสินค้าภาคการเกษตรออนไลน์ได้
  4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับการทำงานด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การพัฒนาแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
  • การจัดการตลาดชุมชน
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และชุมชนท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาตลาดและชุมชนท่องเที่ยว